Regulamin przetwarzania danych osobowych

Jak przetwarzamy dane osobowe:

Jako podmiot leczniczy w świetle przepisów prawa jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych, jako naszych pacjentów. Tym samym odpowiadamy za przechowywanie tych danych w sposób bezpieczny.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Rentgen Stomatologiczny dr n. med. Marcin Pasierbiński z siedzibą w Lublinie ul. Świętoduska 12, którą reprezentuje Marcin Pasierbiński.
 2. Podanie danych osobowych (imię i nazwisko oraz PESEL) jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisów prawa tj. Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował odstąpieniem od udzielenia świadczeń w trosce o podstawę legalności działania.

 3. Zebranie danych osobowych jest konieczne w celu przyporządkowania im danych medycznych, które będą przez administratora wytwarzane i przetwarzane w celach zdrowotnych, z zachowaniem przepisów branżowych, w szczególności tajemnicy lekarskiej.

 4. Zebrane dane medyczne przekazywane będą Pani/Panu, lekarzowi kierującemu na badanie radiologiczne lub innej wskazanej przez Panią/Pana upoważnionej osobie, na co wyraża się zgodę podpisując na skierowaniu formułę świadomej zgody.

 5. Pozostałymi odbiorcami zgromadzonych danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje i organy państwowe, ustawowo uprawnione do żądania przekazania im w zakresie prowadzonych czynności Pani/Pana danych osobowych.

 6. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. 5 lat skierowania na badania radiologiczne, 10 lat zdjęcia radiologiczne przechowywane poza dokumentacją medyczną, 20 lat dokumentacja medyczna, zgodne z art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 7. Zebrane dane osobowe chronione będą zabezpieczeniami w zgodzie z przepisami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Posiada Pani/Pan prawo do: bezpłatnego żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich niezwłocznego sprostowania.

 9. Posiada Pani/Pan prawa do: bezpłatnego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, jednakże żądania te spotkają się z decyzją odmowną, co wynika z przepisów branżowych, którym podlegają wszystkie podmioty lecznicze.

 10. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

 11. Administrator nie podejmie czynności związanych z wykorzystaniem zgromadzonych danych w celach marketingowych.

 12. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.